Серія Large

EIKI EK-1000LU
EIKI  EK-850LU
EIKI EK-833DU
EIKI EK-831DU